Enti Rregullator i Energjisë, (ERE) parashikon të licencojë me një afat 5 vjeçar një kompani në aktivitetin e tregtimit të energjisë dhe një kompani tjetër në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror.

 

Paralelisht me kompanitë që e kanë mbyllur procesin janë të paktën edhe tre kompani të tjera që kanë kaluar fazën e parë të shqyrtimit të dokumentacionit dhe për të cilat Bordi ka vendosur fillimin e procedurave të licencimit, në sektorin energjitikè.

 

Ekspertet shprehen se tregut të energjisë po i shtohen çdo ditë aktorë të rinj që licencohen nga ana e Entit Rregullator të Energjisë duke i dhenë një dinamikë të re zhvillimi këtij sektori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *