Ne vitin qe lame pas shkalla e papunësisë ne Shqipëri arriti ne nivelin 13. 4%. Ky është niveli me i ulet ne dy dekadat e fundit. Sipas Institutit te Statistikave tremujori i fundit i 2017-es shënoi rënie te papunësisë me 0.8% si për meshkujt edhe për femrat. Duke ju referuar anketës se INSTAT sektori i shërbimeve ka kontribuar me shume ne rritjen e punësimit, me pas vjen ai i industrisë. Ndërsa sektori i bujqësisë rezultoi me renie te punësimit. Ko do te thotë se individët ne moshe pune nga 15 -64 vjeç, sipas INSTAT rezultojnë te punësuar ne masën 58%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *