Te ardhurat ne buxhet kane shënuar një trajektore pozitive ne dy muajt e pare te vitit, krahasuar jo vetëm  me një vit me pare, por edhe me planin e 2016. Ministria e Financave deklaron se janë arkëtuar 1.3 mld leke me shume se plani, ose ne total 60.2 mld leke. Duke ju referuar te dhënave te Ministrisë realizimi ka ardhur nga zëri i akcizave, i tatimit mbi fitimin, por edhe TVSH është realizuar ne masën e programuar. Paralelisht me ketë situate, shpenzimet publike nuk kane patur ecuri pozitive. Kryesisht shpenzimet kapitale jane realizuar ne masën 86 % gjate muajit shkurt. Ministria e lidh ketë me faktorët e procedurave te tenderimit. Por e kundërta ka ndodhur me shpenzimet korrente, siç njihen ndryshe për paga apo dieta, te cilat janë realizuar ne masën 92 %.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *