Këshilli i Rregullores dhe Mandateve mblidhet për shqyrtimin e akteve nënligjore per dekriminalizimin, miratimi i te cilave sipas afateve te parashikuara ne ligj duhet bere ne seance e nesërme. Ne mungese te konsensusit, secili prej kampeve politike ne këtë mbledhje do te shkoje me variantin e tij dhe deputeteve tashme iu janë shpërndare drafti i hartuar nga PS dhe drafti i hartuar nga PD. Por ajo qe bie ne sy ne këto dokumente qe iu jane shpërndare deputeteve është nje memo e përgatitur nga juristet e kuvendit, e cila sqaron se parlamenti, nuk mund t’i miratoje aktet nënligjore per dekriminalizimin, pasi ato kane karakterin e një akti normativ me fuqi në të gjithë territorin e vendit. Edhe pse mazhoranca dhe opozita me konsensus kishte vendosur qe këto vendime te kalonin ne kuvend, memoja e përgatitur nga juristet thekson se kuvendi ne këtë rast nuk mund ta shprehe vullnetin e tij me vendim, por me ligj. Për me teper, ne këtë dokument theksohet se vendimi parashikon rregulla të detajuara lidhur me mënyrën sesi do të veprojë organi i Prokurorisë për të bërë verifikimin e ekzistencës së kushteve të ndalimit për personat, për të cilët kërkohet verifikimi, e kjo nuk mund te behet me shumice te thjeshte votash
“Konstatohet se, miratimi me vendim nga kuvendi, me një shumicë të thjeshtë (referuar bazës ligjore të projektvendimit), sjell përplasje në hierarkinë e normave, pasi aktet e Prokurorisë janë të miratuara me një shumicë të cilësuar prej 3/5 e të gjithë anëtarëve të kuvendit”. Thuhet ne memon e përgatitur nga kuvendi e cila ve ne pikëpyetje te gjithë procesin e dekriminalizimit. Përtej problematikes se re qe sjelle kjo memo per fatin e dekriminalizimit, palët nuk kane gjetur gjuhen e përbashkët edhe për formularin e vetedeklarimit. Formulari i propozuar nga partia socialiste ka 15 faqe dhe ajo qe bie ne sy eshte qe per çdo person te zgjedhur apo zyrtar te larte, kërkohet qe ne rast dënimi nga Gjykatat shqiptare apo te huaja plotësuesi i tij, duhet te saktësoje veprën penale per te cilën është dënuar, por vetëm ato vepra qe janë subjekt i ligjit te dekriminalizimit. Ndërsa formulari i hartuar nga demokratet ne pamje te pare është me i thjeshte. Ne te nuk kërkohen specifikime te veprës penale per te cilën personi akuzohet apo edhe dënuar. Por ky dokument kërkon me shume te dhëna se ai i hartuar nga maxhoranca dhe kërkon deklarimin e çdo lloj vendimi apo mase ndalimi. Përveç vendimit gjyqësor apo masave ndaluese, formulari i vetedeklarimit kërkon qe zyrtari i larte te tregoje edhe rastet kur ka jetuar për me shume se nje muaj jashtë shtetit. Ne këndvështrimin e opozitës nje formular i tille nuk le shtigje te hapura dhe jep te gjithë treguesit e nevojshëm per te kontrolluar nëse nje person ka apo jo rekorde kriminale. Por per mazhorancen kjo është e papranueshme, pasi formulari i vetedeklraimit nuk mund te kaloje parashikimet qe bën ligji i dekriminalizimit dhe këtu duket se kane ngecur negociatat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *