Këshilli i Lartë i Prokurorisë bëri të ditur hapjen e konkursit për dy prokurorë të cilët duhet të bëhen pjesë e Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Në njoftim thuhet se të gjithë kandidiatët që duan të jenë pjesë e 2 pozicioneve vakante duhet të plotësojnë disa kritere, si mëposhtë:

 

“Këshilli i Lartë i Prokurorisë ju bën thirrje që të kandidojnë të gjithë prokurorët që plotësojnë kushtet e mëposhtëme:

– Kanë ushtruar funksionin si prokuror për jo më pak se 10 vjet;

– Nuk kanë masa disiplinore në fuqi;- Japin pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake;

– Sigurojnë pëlqimin e anëtarëve të afërt të familjes për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të telekomunikimeve vetjake;

– Nuk janë anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.

 

Në rast se numri i kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore është më i madh se numri i vendeve vakante, Këshilli do të shqyrtojë kandidimet dhe do të vlerësojë kandidatët përkundrejt kritereve të mëposhtëme:

 

“ – Rezultatet e kandidatëve në 2 vlerësimet e fundit të performancës;

– Përvoja e kandidatëve në pozicionet e komanduara;

– Përvoja e kandidatëve në hetimin e krimit ekonomik dhe krimit të organizuar (pranë Njësive të Përbashkëta Hetimore / NJPH, Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe Drejtorisë kundër Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik në Prokurorinë e Përgjithshme / PP);

– Kohëzgjatja e shërbimit në NJPH, Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe ose Drejtorinë kundër Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik në PP.

– Vjetërsia si prokuror”

 

Krahas kërkesës për kandidim, kandidatët dorëzojnë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

“1. Një letër motivimi (jo më shumë se 3 faqe A4) ku tregojnë sukseset e tyre më të spikatura në hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe arsyet e kandidimit;

2.Kopje e diplomës së studimeve në drejtësi dhe e listës së notave;

3.Kopje e diplomës së studimeve në Shkollën e Magjistraturës dhe e listës së notave (nqs ka);

4.Kopje e Dekretit të Presidentit për emërimin si Prokuror;

5.Kopje e Urdhërit të Prokurorit të Përgjithshëm për caktimin si prokuror në Njësinë e Përbashkët Hetimore, Prokurorinë e Krimeve të Rënda ose Drejtorinë kundër Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik në Prokurorinë e Përgjithshme;

6.Kopje të 2 akteve të fundit të vlerësimit të punës dhe aftësive profesionale e morale si prokuror (nqs ka);

7.Vërtetim nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Prokurorinë e Përgjithshme që tregon se kandidati nuk ka masë dispilinore në fuqi

8.Formularët e parashikuar në shtojcat B1 dhe B3 të ligjit 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” të plotësuar rregullisht”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *