Subscribe

Në mbledhjen e Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike, kreu i Komisionit të Rithemelimit, Belind Këlliçi njoftoi se në 22 maji do të zgjidhet drejtuesi i ri i PD-së.

 

“Përcaktimi i datës 22 maj si dita kur do zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e PD, ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, tha Këlliçi.

 

KUVENDI KOMBËTAR I PARTISË DEMOKRATIKE

30.04.2022
VENDIM
NR. 01 DT 30.04.2022

Në mbështetje të nenit 63 dhe 64 të Statutit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, me propozimin e Komisionit të Rithemelimit si dhe të një grupi deputetësh të PDSH, Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike

VENDOSI
1.Miratimin në parim të ndryshimeve në Statutin e Partisë Demokratike sipas aneksit bashkëlidhur këtij vendimi.
2.Miratimin nen për nen të ndryshimeve në Statutin e Partisë Demokratike sipas aneksit bashkëlidhur këtij vendimi.
3.Miratimin në tërësi të ndryshimeve në Statutin e Partisë Demokratike sipas aneksit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

Komisioni i Drejtimit të Punimeve të Kuvendit
ANEKSI 2

Projekt

KUVENDI KOMBËTAR I PARTISË DEMOKRATIKE
30.04.2021

VENDIM
NR. 02 DT 30.04.2021

Në mbështetje të neneve 42, 43, 46 dhe 64 të Statutit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, miratuar në datën 11.12.2021, me propozimin e Komisionit të Rithemelimit si dhe të një grupi deputetësh të PDSH, Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike,

VENDOSI

1.Përcaktimin e datës 22 Maj 2022 si dita kur do të zhvillohen zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë.
2.Procesi zgjedhor do të zhvillohet njëkohësisht në të gjitha degët e Partisë Demokratike.
3.Ngarkohen Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit dhe Komisioni i organizimit dhe kontrollit të operacioneve elektorale për organizimin, mbikëqyrjen dhe certifikimin e këtij procesi zgjedhor.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *