Komiteti Shqiptar i Helsinkit ngre shqetësimin që standardi i përdorur tek procesi i vetingut për gjyqtarët e prokurorët nuk është i njëjtë për të gjithë. Ilda Çukaj, Koordinatore projekti dhe juriste pranë KSHH u shpreh për “Quo Vadis” se është vënë re që gjyqtarët e prokurorët nuk vlerësohen njësoj për të tri kriteret. Pjesë të grupit që përdorin standarde të ndryshme ajo përmendi edhe organet ndihmëse të organeve të vetingut.

 

“Kemi raste në të cilat janë dhënë vendime skualifikimi ose kualifikimi për subjekte të verifikimit  të cilat kanë rezultuar në interpretim të ndryshëm të kriterit pasuror po nga e njëjta trup gjykuese për një rast dhe po nga e njejta trup gjykuese për një rast tjetër ose edhe brenda përbrenda trupës gjykuese. Gjithashtu është vënë re një ndryshim po themi standardi në deklaratat që kanë ardhur të pasurisë nga organet ndihmëse. Po themi ILKDPI ose DSIK, kanë qenë organe të cilat referonin në lidhje me deklaratat e pasurisë së subjekteve të verifikimit dhe ka ndodhur që nuk ka pasur përputhje ose mund të ketë pasur jo një standard të njëjtë në raport me deklaratën që subjekti ka bërë në organet e vetingut dhe deklarata që është kryer në ILDKPI më përpara. Kjo ka ndikuar edhe në një standard të dyfishtë po themi brenda përbrenda organeve të vetingut.”

 

Si shembull konkret për këtë të fundit, Ilda Çukaj tregoi rastin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, që sipas saj, ka një standard më të lartë verifikimi krahasuar me organet e tjera.

 

“Në monitorimin që Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka kryer ka rezultuar që KPA-ja rezulton me një arsyetim ligjor, me një standard më të lartë të verifikimit të kritereve të kualifikimit të subjekteve të verifikimit, madje madje KPA-ja arrin deri në atë pikë saqë ka përfshirë në arsyetimet e veta edhe jurisprudencë të Gjykatës Europiane të të drejtave të njeriut që rrit po ashtu standardin e vlerësimit të subjekteve, kështu që mendojmë që deri në këtë moment gjithsesi kjo është një pikë që absolutisht duhet përmirësuar pra duhet të unifikohet dhe KPA-ja e ka në fakt mundësinë që të unifikojë përfundimisht praktikën në raport me standardet e ndryshme sidomos në lidhje me interpretimin e kritereve, kryesisht atij pasuror të verifikimit të subjekteve”, deklaroi ajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *