Qeveria ka miratuar numrin e punonjësve qe do te jene me kontrate te përkohshme ne njësite e qeverisjes vendore. Duke ju referuar vendimit, thuhet se numri i tyre gjate vitit 2016 do te jete 1723 punonjës. Ndërkaq do te jete Ministria e Financave ajo qe do te përcaktoje pagën për secilën kategori, si dhe do te gjeje dhe fondin e nevojshme per përballimin e efekteve financiare.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *