Dy ditë nga afati përfundimtar për fiskalizimin e biznesit të vogël pa TVSH, Administrata Tatimore rikujton tatimpaguesit të fiskalizohen, brenda 30 qershorit, në zbatim të legjislacionit tatimor në fuqi.

 

“30 qershori është afati i fundit për fiskalizimin! Inkurajojmë të gjithë tatimpaguesit, që nuk e kanë nisur ende procesin e fiskalizimit, të aplikojnë fillimisht për marrjen e certifikatës elektronike, dokument elektronik i lëshuar nga AKSHI, përmes shërbimit digjital “Aplikim për certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit” (https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13691)”, i cili udhëzon për hapat, që duhen ndjekur, për aplikim të suksesshëm”, sqaron zyrtarisht Administrata Tatimore.

 

Sipas DPT-së, tatimpaguesit kanë mundësi për të fiskalizuar faturat e tyre, përmes përdorimit të platformës së Administratës Tatimore, Self-Care ose implementimit të një zgjidhje softuerike.

“Subjektet, që lëshojnë fatura për transaksionet me para në dorë, sipas nenit 22 të ligjit të Fiskalizimit mund të lëshojnë fatura dhe të kryejnë procedurën e Fiskalizimit duke përdorur platformën Self-Care pa pagesë, nëse plotësojnë kushtet e mëposhtme:

 

1)      Nuk janë subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar;

2)      Kanë përgjegjësi tatimore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël;

3)      Nuk kanë më shumë se një vendndodhje të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit;

4)      Kanë statusin ligjor “Person Fizik” dhe kategorinë e punësimit “I vetëpunësuar i vetëm”.

 

Per periudhën nga 1 janari 2021 deri më 27 qershor 2022, zyrtarisht raportohet se është realizuar me sukses fiskalizimi në masën 100% për biznesin e madh dhe të vogël me TVSH.

Leave a Reply

Your email address will not be published.