Subscribe

Vendimi per te dhënë me koncesion ndërtimin e sistemit për mbledhjen e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, ka ngritur nje sere pikëpyetjesh, per mënyrën se si do te funksionoje. Nisur edhe nga eksperienca e koncesioneve te dhëna vitet e fundit, komuniteti i biznesit është i shqetësuar, qe një praktike, e cila mund te jete unike ne llojin e saj, mund te shoqërohet me efekte negative ne ekonomi. Çdo kosto e rritur do te përcillet tek konsumatorët. Ndërsa eksperti Sotiraq Dhamo thotë se qeveria, nuk ka ofruar transparencën plote për te gjykuar këtë koncesion. Pyetjet qe shoqërojnë këtë vendim janë te shumta: Pse ngritjen e një sistemi kompjuterik, duhet ta beje privati dhe a ka qeveria një strategji për shërbimet qe duhet te jepen ose jo me koncesion? Nje dite me pare, Ministria e Financave pranoi se do te japë me koncesion ngritjen e një sistemi informatik qe do ta ndihmoje administratën tatimore te mbledhë me shume para nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar. Ky vendim erdhi pasi një kompani u vetë ofrua per te mirë administruar taksen me te rëndësishme te sistemit tone fiskal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *