Autoriteti i Konkurrencës, ka nisur hetim të helluar ndaj ndërmarrjes Bankers Petroleum Albania Ltd.

Hetimi ka nisur bazuar në ankesat e paraqitura pranë Autoritetit të Konkurrencës nga ndërmarrja Tosk Energji SHA (Tosk) dhe Al.Global Oil SHA kundrejt ndërmarrjes Bankers Petroleum Albania Ltd (Bankers), lidhur me abuzimin me pozitën dominuese të kësaj të fundit, filluan procedurat për vlerësimin e ankesës në respektim të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”.

Në vendimin e datës 10 tetor, Autoriteti i Konkurrencës sqaron se Bankers do të jetë nën hetim më të detajuar për 6 muajt e ardhshëm, lidhur me shkeljen e kontratave me kompanitë e rafinerive si dhe me pozitën e saj dominuese në treg për prodhimin dhe tregtimin e naftës bruto.

Hetimi i thelluar do të përfshijë periudhën kohore nga 1 janari 2016 deri në 31 tetor 2019

Bankers akuzohet se shkelur kontratën duke furnizuar rafinerinë e Ballshit me një sasi më të vogël nafte nga sa ishte parashikuar, çka ka vënë në vështirësi financiare kompaninë Tosk . Po ashtu kjo kompani akuzohet se ka shkelur edhe ligjin në lidhje më eksportet e naftës, se ka rritur cmimet e gjithashtu akuzohet se ka abuzuar me pozitën dominuese në treg .

 

“Nga vlerësimi i informacionit të siguruar rezulton se ndërmarrja Tosk është furnizuar me sasi më të vogla se sasitë e parashikuara në kontratën e lidhur me Bankers. Kjo mënyrë furnizimi ka sjellë fikjen e rafinerisë së ndërmarrjes Tosk gjatë vitit 2018, ku shkaku kryesor i fikjes ka qenë mos furnizimi me lëndë të parë. Në kontratën e furnizimit me naftë bruto lidhur nga ndërmarrja Bankers me Tosk Energji, për vitin 2019, parashikohet një sasi më e vogël se kontrata e vitit 2018”. Çmimi i shitjes së naftës bruto nga ndërmarrja Bankers Petroleum Albania Ltd ka ardhur në rritje nga viti 2016 në vitin 2018. Sipas Programeve të Punës dhe Buxhetit të Bankers-it për vitet 2016-2019, programe këto të aprovuara nga Albpetrol dhe AKBN, mbi kontratat e lidhura midis Bankers 7 dhe ndërmarrjeve përpunuese të naftës bruto, përsa i përket përqindjes së shitjeve të parashikuara në tregun vendas rezulton se pjesa më e madhe e shitjeve, sipas kontratave të lidhura është për eksport, duke mos iu përmbajtur parashikimeve të Programeve të Punës dhe Buxhetit”. Sipas ligjit nr. 9121, nuk është e ndaluar pozita dominuese nga një ose disa ndërmarrje në treg, por zotërimi i pozitës dominuese i jep ndërmarrjeve një detyrim të veçantë për të mos abuzuar me këtë pozitë dominuese që zotëron dhe të mos kryejë sjellje të ndaluara në treg, veçanërisht nga ato të përcaktuara në nenin 9, pika 2 të këtij ligji”, thuhet në vendim.

 

Autoriteti i Konkurrencës, bën me dije se është i përkushtuar në trajtimin e këtij hetimi, sipas rregullave dhe afateve ligjore, dhe në përputhje me standartet ligjore të Bashkimit Evropian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *