Lirohet nga detyra prefekti i Durrësit Roland Nasto.

 

Vendimi është marrë nga këshilli i ministrave.

 

Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave vendosi:

1. Z. Roland Nasto, prefekt i Qarkut të Durrësit, lirohet nga kjo detyrë.

2. Z. Emiljan Jani emërohet prefekt i Qarkut të Durrësit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *