Zbardhet drafti i ekspertëve të nivelit të lartë për reformën në drejtësi, për të cilin kanë punuar nën mbikëqyrjen e juristëve të EURALIUS dhe OPDAT.
Sipas këtij dokumenti, Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë.

“Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë, tre prej të cilëve emërohen nga Presidenti i Republikës, tre anëtarë emërohen nga Kuvendi dhe tre anëtarë emërohen nga mbledhja e përbashkët e Gjykatës së Lartë dhe e Gjykatës së Lartë Administrative. Anëtarët që emërohen nga Presidenti i Republikës dhe Kuvendi përzgjidhen nga lista e kandidatëve të hartuar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Procedura e përzgjedhjes dhe emërimit të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese garanton standardet e kandidimit të hapur, konkurimit të ndershëm, transparencës dhe përzgjedhjes së kandidatëve më të kualifikuar.”

Kjo gjykate nuk mund të shpallë antikushtetues një ligj të miratuar nga Kuvendi për rishikimin e Kushtetutës, me përjashtim të rastit kur është shkelur procedura e miratimit. Në draft theksohet se anëtarët vazhdojnë veprimtarinë sipas mandatit të mëparshëm.
Ekspertët parashikojnë që Këshilli i Lartë Gjyqësor përbëhet nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga gjyqtarët e të gjitha niveleve dhe pesë zgjidhen nga Kuvendi nga radhët e juristëve jo gjyqtarë.

“Anëtarët jo gjyqtarë zgjidhen me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Kuvendit mbi bazën e propozimeve, nga radhët e avokatëve, 1 anëtar, nga radhët e noterëve, 1 anëtar, nga trupa e pedagogëve të drejtësisë, 1 anëtar, nga trupa e pedagogëve jo gjyqtarë ose prokurorë të Shkollës së Magjistraturës, 1 anëtar, dhe nga shoqëria civile, 1 anëtar. Për çdo vend vakant organizmat propozuese i paraqesin Këshillit të Emërimeve në Drejtësi tre kandidatë të përzgjedhur, sipas një procedure transparente dhe publike. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi bën renditjen e kandidatëve dhe ia dërgon Kuvendit.”

Prokurori i Përgjithshëm, propozojnë ekspertët e nivelit të lartë, emërohet me tre të pestat e anëtarëve të Kuvendit, mes tre kandidatëve të propozuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.

“Këshilli i Lartë i Prokurorisë përzgjedh sipas një procedure transparente, publike dhe bazuar në merita rendit tre kandidatët më të kualifikuar. Nëse Kuvendi nuk emëron Prokurorin e Përgjithshëm brenda 30 ditëve nga paraqitja e propozimeve, kandidati i renditur më lart nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë konsiderohet i emëruar. Procedura e përzgjedhjes dhe emërimit të Prokurorit të Përgjithshëm parashikohet me ligj.”

Drafti, parashikon ngritjen e Tribunalit Disiplinor te Drejtësisë, i cili përbëhet nga Kryetari i Gjykatës së Lartë, 2 gjyqtarë të Gjykatës së Lartë sipas ligjit, Kryetari i Gjykatës Administrative, 2 gjyqtarë të Gjykatës së Lartë Administrative si dhe 1 prokuror.

Në paketën e ndryshimeve kushtetuese parashikohet:

“Vlerësimi Kalimtar i Kualifikimit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve” ndërsa theksohet se të gjithë ata që përfundojnë me sukses procesin e vlerësimit dhe rivlerësimit konsiderohen gjyqtarë dhe prokurorë të emëruar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *