Subscribe

Kjo është një nga format e komunikimit që administrata tatimore ka me komunitetin biznesit. Çdo kusht që ka paqartësi apo mungesë informacioni mund të telefonojë në qendrën e thirrjeve dhe specialistët e saj do ti japin shpjegimin e nevojshëm. Në këto muaj vere nuk mund të ndodhte ndryshe, biznesi i sektorit të turizmit ka dominuar në telefonatat ndaj administratës tatimore.

 

Muaji korrik ka mbajtur edhe peshën kryesore të këtyre thirrjeve, ku biznese të vogla e të mëdha kanë telefonuar për më shumë informacion lidhur me mbarëvajtjen e aktivitetit të tyre.

 

Ndërsa si periudhë 7 mujore janë gjithsej 22 mijë telefonata dalëse, ku administrata tatimore ka telefonuar biznesin jo vetëm për sqarime por edhe për rikujtesë të përmbushjes së detyrimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *