Autoriteti i Konkurrencës do të nisë hetimet ndaj nëntë ndërmarrjeve në tregun e importit, prodhimit dhe shitjes me shumicë të vajit vegjetal, pas rritjes së çmimit të këtij produkti.

AK ka dyshime se këto kompani kanë një marrëveshje të ndaluar apo sjellje të bashkërenduar për të caktuar çmimet.

Hetim i thelluar përfshin periudhën kohore nga 20 maj 2021 deri në 18 mars 2022.

Nga monitorimi i kryer gjatë këtij viti, Autoriteti i Konkurrencës konstaton se çmimi i vajit vegjetal është rritur me 7.5% nga muaji shkurt 2022.

Njoftimi:

PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË HETIMIT TË THELLUAR NDAJ
NDËRMARRJEVE AGRO BLEND SHPK, BOMIRA SHPK, DEVI 20 – GRUP SHPK,
EQEREM – 934 SHPK, FERRA&CO SHPK, GLOBCOM SHPK, KRIKET-1 SHPK,
TEUTA DURRES SHPK DHE PDF SHPK NË TREGUN E IMPORTIT,
PRODHIMIT DHE SHITJES ME SHUMICË TË VAJIT VEGJETAL”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
Në mbledhjen e tij të datës 18.03.2022, shqyrtoi çështjen me:
Objekti: Hapja e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjeve AGRO
BLEND SHPK, BOMIRA SHPK, Devi 20 – GRUP SHPK, Eqerem – 934
SHPK, FERRA&CO SHPK, GLOBCOM SHPK, Kriket-1 SHPK,
TEUTA DURRES SHPK dhe PDF SHPK në tregun e importit, prodhimit
dhe shitjes me shumicë të vajit vegjetal.
Baza Ligjore: Neni 4, neni 24, shkronja (d), neni 26 dhe neni 43 i ligjit nr. 9121, datë
28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar; Ligji nr. 44/2015
“Kodi i Procedurave Administrative”.
Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm, të
Autoritetit të Konkurrencës,
VËREN SE :
1. Komisioni i Konkurrencës me vendim nr. 803, datë 28.05.2021 “Për hapjen e procedurës së hetimit
paraprak në tregun e importit, prodhimit dhe tregtimit me shumicë të vajit vegjetal” dhe me
vendimin nr. 815, datë 02.09.2021 “Për një ndryshim në Vendimin e Komisionit të Konkurrencës
nr. 803, datë 28.05.2021 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e importit,
prodhimit dhe tregtimit me shumicë të vajit vegjetal”, vendosi hapjen e procedurës së hetimit
paraprak në këtë treg, për periudhën kohore 1 tetor 2020 deri në 20 maj 2021.
2. Gjatë kësaj periudhe hetimore, 8 mujore u përcaktua se: treg përkatës i produktit përfshin: (i)
Tregun e Importit të Vajit Vegjetal; (ii) Tregun e Prodhimit/Ambalazhimit të Vajit Vegjetal;
(iii)Tregun e Shitjes me Shumicë të Vajit Vegjetal. Tregu përkatës i produktit është vaji i
lulediellit. Tregu gjeografik do të konsiderohet territori i Republikës së Shqipërisë.
Z. Denar BIBA Kryetar
Znj. Leida MATJA Zv/Kryetar
Znj. Rezana KONOMI Anëtar
Znj. Adriana BERBERI Anëtar
2
3. Nga analiza e strukturës së tregut, vlerësohet se 4 ndërmarrjet me pjesën më të madhe në tregun e
importit të vajit vegjetal për vitin 2020 janë përkatësisht ndërmarrjet: Globcom SHPK me 26% të
tregut, Devi-20 me 22% të tregut, Ferra&Co me 19% të tregut dhe Kriket-1 me 10% të tregut,
kurse ndërmarrjet e tjera kanë një pjesë më të vogël që varion nga 0%-3%, të cilat përbëjnë në total
13% të pjesëve të tregut. Konstatohet se për vitin 2020 tregu i importit të vajit vegjetal është një
treg mesatarisht i përqendruar (katër ndërmarrje të mëdha).
4. Ndërmarrjet më të mëdha të cilat importojnë vaj të hapur të rafinuar janë: ndërmarrja Globcom
SHPK e cila e shet me shumicë të ndërmarrjet PDF SHPK dhe Bomira SHPK; ndërmarrja Kriket1 përsëri një pjesë e shet me shumicë si vaj të hapur dhe një pjesë e ambalazhon për ta shitur me
shumicë; ndërmarrja Bomira një pjesë të vajit të hapur të importuar e shet me shumicë si të tillë
dhe një pjesë e ambalazhon për ta shitur me shumicë nën markën Bomira; ndërmarrja Ferra&Co e
cila një pjesë e shet me shumicë vaj të hapur dhe një pjesë e importon me shishe; etj. Ndërmarrjet
të cilat importojnë vaj të ambalazhuar të gatshëm për shitje janë: ndërmarrja Devi 20 – Grup e cila
importon vajin e markës Floriol; ndërmarrja Eqerem – 934 importon vajin e markës Zollota;
ndërmarrja Ferra&Co importon vajin e markës King etj.
5. Nga analiza e strukturës së tregut, vlerësohet se ndërmarrja që ka pjesën më të madhe të tregut të
prodhimit/ambalazhimit për periudhën 1 tetor 2020 – 20 maj 2021 është ndërmarrja PDF SHPK
me 38% të tregut. Bomira zotëron 33% të tregut të vajit vegjetal dhe më pas Kriket-1 me 21% të

tregut. Të gjitha ndërmarrjet e tjera zotërojnë 3% ose më pak duke patur një total prej 8% të gjitha
së bashku. Treguesit e përqendrimit tregon për një treg shumë të përqendruar, gjë e cila konstatohet
edhe nga fakti se në tregun e prodhimit/ambalazhimit të vajit vegjetal operojnë vetëm 10
ndërmarrje.
6. Tregu i shitjes me shumicë për periudhën 1 tetor 2020 – 20 maj 2021 rezulton se, është një treg
mesatarisht i përqendruar me një HHI në vlerën 1506, ku PDF ka 24%, Devi – 20 GRUP ka 18%,
GLOBCOM ka 18%, Bomira ka 11%, Ferra&Co ka 9%, Kriket-1 ka 6%, Eqerem-934 ka 6% dhe
Teuta ka 2%. Pjesët e tregut të ndërmarrjeve në tregun me shumicë janë më të vogla krahasuar me
tregun e importit duke qenë së tregu me shumicë zmadhohet duke bërë pjesë edhe
prodhuesit/ambalazhuesit të vajit vegjetal.
7. Duke vlerësuar pjesët e tregut, pengesat e hyrjes në treg, konkurrencën potenciale dhe
kundërveprimin e fuqisë blerëse, asnjë nga ndërmarrjet për periudhën 1 tetor 2020- 20 maj 2021
nuk përmbush kriteret e nenit 8 të ligjit nr. 9121/2003, dhe për pasojë nuk ka ndërmarrje me pozitë
dominuese në tregun e shitjes me shumicë të vajit vegjetal për periudhën e hetimit në fjalë.
8. Në vijim të hetimit paraprak dhe shqetësimit në media, pjesëtarët e grupit të monitorimit të ngritur
me urdhrin nr. 190 prot., datë 11.03.2022 dhe urdhrin nr. 190/2 prot., datë 16.03.2022 të Sekretarit
të Përgjithshëm, në datat 11.03.2022, 16.03.2022 dhe 17.03.2022 monitoruan tregun tregtimit të
vajit vegjetal (shumicë dhe pakicë), nga ku rezultojë se:
– Gjatë monitorimit në tregun e shumicës të vajit vegjetal pranë ndërmarrjeve Agro Blend SHPK
dhe Ferra&Co SHPK është konstatuar së çmimet për produktin e vajit vegjetal kanë pasur rritje
gjatë vitit 2022.
– Gjatë monitorimit të tregut të pakicës për vajin vegjetal rezulton se për markat Gold (Teuta),
Diamond (Agro Blend), King (Ferra&CO), Floriol (Devi-20 Grup) çmimi gjatë periudhës
shkurt – mars ka pasur trend rritës. Konkretisht vaji Gold shitet me 329 lekë me TVSH,
3
Diamond me 335 lekë me TVSH, King me 315 lekë me TVSH dhe Floriol me 319 lekë me
TVSH.
9. Nga informacioni i administruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, për periudhën 1 janar
2022 – 11 mars 2022, u konstatua se:
– Ndërmarrjet të cilat kanë pjesë më të madhe të tregut janë: Globcom me 30.18% të tregut; Devi
– 20 Grup me 22.18% të tregut; Eqerem – 934 me 13.64%; Ferra&Co me 12.48%; Kriket-1 me
7.62%; AgroBlend me 5.21% dhe Teuta me 2.48% të tregut.
– Çmimi mesatar mujor i importit në muajin janar 2022 ka qenë në vlerën 199.23 lekë/litri dhe
në mars 2022 është rritur në vlerën 208.54 lekë/litri.
– Çmimi i vajit vegjetal rezulton se është rritur gati me 7.5% nga muaji shkurt 2022.
10. Për sa më sipër, rezulton se: rritja në të njëjtën kohë për periudhën janar – mars 2022 e çmimit të
shitjes së vajit vegjetal nga ndërmarrjet AGRO BLEND SHPK, BOMIRA SHPK, Devi 20 – GRUP
SHPK, Eqerem – 934 SHPK, FERRA&CO SHPK, GLOBCOM SHPK, Kriket-1 SHPK, TEUTA
DURRES SHPK dhe PDF SHPK, mund të bjerë në kundërshtim me nenin 4 të ligjit nr. 9121, datë
28.07.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar.
PËR KËTO ARSYE:
Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenin 4, nenin 24, shkronja (d), nenin 26 dhe nenin 43 të ligjit
nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”,
VENDOSI:
I. Hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjeve AGRO BLEND SHPK, BOMIRA
SHPK, Devi 20 – GRUP SHPK, Eqerem – 934 SHPK, FERRA&CO SHPK, GLOBCOM
SHPK, Kriket-1 SHPK, TEUTA DURRES SHPK dhe PDF SHPK në tregun e importit,
prodhimit dhe shitjes me shumicë të vajit vegjetal.
II. Hetimi i thelluar të përfshijë periudhën kohore nga 20 maj 2021 deri në 18 mars 2022.
III. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KOMISIONI I KONKURRENCËS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *