Kandidati për kryeprokuror Olsina Çela ka prezantuar platformën e tij para KLP-së.

 

Çela ka parashtruar problematikën në institucionin e prokurorisëm, duke theksuar se institucioni  ka cilësi të dobët të hetimeve, mungesë pavarësie dhe besim në rënie.

 

Në thelb të platformës së tij është orientimi i organit të Prokurorisë së Përgjithshme drejt sistemit evropian.

 

“Kjo platformë përbën në thelb një plan të një sistemi prokurorie evropiane. Idetë janë shprehje e aspiratës për një prokurori me aspirata evropiane drejt së ardhmes, të mbështetur në parimin e decentalizimit, pavarsisë dhe autonomisë së prokurorëve. Së pari duhet të konstatojmë problemet realet të hetimit në Shqipëri për të bërë më pas objektiva tonë në atë që do të bëjmë ne. Problemet e këtyrë viteve lidhen me mungesën e hetimeve me pamjaftueshmerine e mungesës së burimeve njerzore, mungesa e impaktit të hetimit për uljen e kriminalitetit, ka një besim nga publiku ndaj prokurorisë dhe organeve të gjykimit në përgjithësi. Ka mungesë të pavarsisë reale të prokurorëveka vazhdimisht një problem që është pamjaftueshmëria profesionale e policisë gjyqësore. Të cilat lidhen me instrumentat që ne kemi në dispozicion. “

 

Ndër të tjera në fjalën e tij kandidati Çela është shprehur se një ndër pikat kryesore që do ti kushtojë rëndësi është forcimi i bashkëpunimit institucional për eleminimin dhe uljen e kriminalitetit në vend.

 

“Forcim bashkëpunimi institucional, përdorimi i kapacitetit njerzor dhe kapital. Ruajtja e objektivitetit të hetimit, organizimi efikas i zyrave të prokurorise, rritja profesionale e prokuroreve dhe oficereve të policisë gjyqësore, ulja e nivelit të korrupsionit në radhet e prokurorisë dhe gjyqësorit. Prokuroria e përgjithshme duhet të jetë e aftë qëtë zbulojë shkeljet e konstatuara. Hapi i parë është rikonstrukturimi i pjesshëm i saj, përmes strukturave të saj që do të fokusohet në detyrat kryesore të asaj si organ, sigurimi i një komunikimi permanent me mediat duke publikuar herë pas herë raporte, marrëdhënie ndër institucionale. Kryerja e studimeve të ndryshme për rritjet e performancës. Rritja e kapacitete teknieke në dispozicion, sigurimin e zyrave përkatëse për tetë muaj, hartimin e politikave për eleminimin e korrupsionit për 4 vitet e ardhshme. Duke pasur piksynim digjitalizimin e dosjeve brenda 6 viteve të ardhshme. Zyra e prokurorit do të ndihmojë kordinimin e vçështjeve mes njëra tjetrës por duke vepruar në mënyrë të pavarur. Do të krijohet bazë e të dhënave elektronike për shërbim të hetimeve. Çdo katër muaj mbledhje me drejtuesit e prokurorive, për të raportuar punën e bërë. Mbledhje e përgjithshme e prokurorëve çdo një vit për të bërë dhe shkëmbim të ideve. Prokuroria e përgjithashme do të synojë rritjen e bashkimit institucional për të arritur më shumë sukses. Miratimi çdo vit i dokumentit strategjik për hetimin  dhe pastrimin e parave. Marrëveshje me avokatin e populli për respektimin e të drejtave të njeriut, marrëveshje me ministrinë e drejtësisë për çështje të ndryshme. Thelbësor marrëdhënia me KLP për sigurinë e mbarëvajtjen e punes, për problemet me etikën, vlerësimin e prokurorëve. Prokuroria e Përgjithshme të ketë një marrëdhënie të mirë me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, për të vënë në dukje problematikat kryesore të prokurorëve.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *