Komisioneri Publik ankimon në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit vendimin e KPK ndaj subjektit të rivlerësimit Nertina Kosova, magjistrat/gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda, kandidate për anëtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit rikonfirmoi në detyrë gjyqtaren por sipas komisionerit publik ndaj gjyqtares nuk është kryer hetim i plotë

 

Komisioneri Publik, nëpërmjet këtij ankimi, kërkon nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit që këto mangësi të hetimit administrativ, të kryer nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, të mund të riparohen nga Kolegji gjatë shqyrtimit të çështjes në seancë gjyqësor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *