Kolegji Posaçëm i Apelimit ka marrë vendimin për shkarkimin përfundimisht nga detyra, Fatmira Hajdarin.

 

Ky vendim vjen pas ankimimit që kishte bërë Hajdari në 18 Qershor të vitit 2020 ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për shkarkimin e saj.

 

KPA ka lënë në fuqi vendimin e KPK, i cili është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

 

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Ina Rama relatore, Albana Shtylla, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtarë, shpalli vendimin për çështjen (JR) nr.39/2020, datë 21.09.2020, që lidhet me ankimin e subjektit të rivlerësimit Fatmira Hajdaraj (Hajdari) kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 265, datë 18.06.2020.

Në përfundim të gjykimit në dhomë këshillimi, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “a” e ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 265, datë 18.06.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Fatmira Hajdaraj (Hajdari).
2. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

U shpall, në Tiranë, më datë 24.10.2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *