Ministria e Ekonomisë ka vendosur skualifikimin e kompanisë kineze për ndërtimin e parkut industrial të Spitallës. Vizion Plus ka siguruar njoftimin që Ministria i ka dorëzuar bashkimit të shoqërive pjesëmarrëse. “Zhejiang Haiteng Investment Co” dhe “Bejing Dongrun Tongbao Technology Co”. Në materialin shpjegues, Komisioni i Ofertave, bën me dije se kompania nuk përmbush kriteret. Sipas analizës që i është bërë planbiznesit, është vërejtur se, ka shumë paqartësi në lidhje me investimin që do të kryhet në këtë zonë, me ndarjen e fondit për infrastrukturën dhe ndërtimin e godinave industriale. Gjithashtu, theksohet se në planbiznes nuk jepet e qartë se, nga kush do të sigurohet financimi për ndërtimin e zonës dhe si do t’i mundësohet shlyerja e këtij financimi. Po ashtu, thuhet se në Raportin Teknik, është paraqitur një material jo i thelluar, duke mos deklaruar një hulumtim për teknologjinë që do të përdoret. Nuk është paraqitur asnjë plan teknik dhe inxhinierik i zonës, e asnjë plan për ndërhyrjen dhe metodat për mirëmbajtjen e hapësirës. Përsa i përket investimit, jepen të dhëna shumë të përgjithshme. Nuk janë parashtruar investimet në drejtim të krijimit të kushteve në lidhje me situatat emergjente. Në projekt-ide është paraqitur vizualisht kufiri rrethues i pronës, por nuk është shpjeguar asgjë për tipologjinë e tij. Po ashtu, ngrihet shqetësim mbi paqartësi, se cilat do të jenë ndikimet mjedisore, gjatë zhvillimit të projektit. Megjithatë, Komisioni i Ofertave bën me dije se bashkimi i shoqërive kineze, ka të drejtën e procedurës ankimore.

 

 

Spitalla, S’kualifikohen, Kinezë, Vizion Plus, Ministria E Ekonomisë,  Plan-Biznesi, Shqetësim, Teknik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *