Drejtori i ri i Biblotekës Kombëtare është emëruar studiuesi Piro Misha.

 

Emërimi i tij është bërë me vendim qeverie, pas lirimit nga detyra të ish-drejtoreshës së Biblotekës Kombëtare, Persida Asllani.

 

“Vendimi

EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË BIBLIOTEKËS KOMBËTARE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 27, të ligjit nr.8576, datë 3.2.2000, “Për bibliotekat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Piro Misha emërohet drejtor i Bibliotekës Kombëtare.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *