Gjykata Themelore në Prishtinë ka dënuar me 62 vite ne total gjashtë të akuzuarit për përdhunimin e të miturës 11-vjeçare në Kosovë. E mitura u përdhunua më 27 gusht të vitit 2022 nga  shtetasit e lart përmendur.

Një prej të akuzuarve është dënuar me 12 vjet burgim, 5 janë dënuar me nga 10 vjet burgim dhe një është liruar në mungesë të provave.

Të akuzuarit B.R, D.RR, B.S, M.S, F.S, M.R janë shpallur fajtor dhe janë dënuar nga gjykata, pasi të njëjtit veç e veç kanë kryer veprën penale të Dhunimit, ashtu që i akuzuari B.RR është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej dymbëdhjetë (12) viteve, ndërsa të akuzuarit D.RR, B.S, M.S, F. S dhe M.R janë dënuar në kohëzgjatje prej dhjetë (10) vitesh, secili veç e veç.

I akuzuari G.S. është liruar nga aktakuza për veprën penale të Dhunimit, i pandehuri D.RR. është liruar nga aktakuza për veprën penale Ndihmë në kryerjen e veprës penale të Dhunimit, i pandehuri F.S është liruar nga aktakuza për veprën penale Ndihmë në kryerjen e veprës penale të Dhunimi, si dhe i akuzuari E.S është liruar nga aktakuza për veprën penale

Ndihmë në kryerjen e veprës penale të Dhunimit. Të akuzuarve B.R, D.RR, B.S, M.S, F.S dhe M.R. iu është caktuar masa e paraburgimit deri ne plotfuqishmërinë e aktgjykimit.

Të akuzuarit janë obliguar të kompensojnë shpenzimet e procedurës penale, ndërsa pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest civil për kërkesën pasurore. Palët e pakënaqura kanë të drejt ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *