Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Harlem Désir, publikoi këtë të enjte një shqyrtim ligjor të Projektligjit për Shërbimet e Medias në Shqipëri, pas disa konsultimeve mbi procesin e hartimit me përfaqësuesit e qeverisë në muajt e fundit.

 

Analiza nga Dr. Joan Barata Mir, një ekspert i pavarur për lirinë e medias, nënvizon përmirësime të dukshme krahasuar me versionet e mëparshme, të cilat janë shqyrtuar dhe ndarë me autoritetet në janar dhe qershor të këtij viti.

 

Përfaqësuesi nënvizoi: “Është e nevojshme që legjislacioni i ardhshëm të respektojë standardet ndërkombëtare dhe angazhimet e OSBE-së për lirinë e shprehjes dhe që kjo të mos ndikojë negativisht në lirinë e medias në vend”.

 

“Zyra ime ka qenë e përfshirë në një proces të gjatë konsultimi gjatë hartimit të këtij legjislacioni,” tha Désir, “e vlerësoj bashkëpunimin konstruktiv me autoritetet që çuan në përmirësime të shumta”.

 

“Megjithatë, ende nevojiten përmirësime të mëtejshme të ligjit”, tha Përfaqësuesi, duke shprehur shpresën se kjo do të bëhet gjatë procesit parlamentar.

 

Désir mirëpriti faktin se sipas projektligjit ofruesit e shërbimeve elektronike botuese nuk janë të detyruara të regjistrohen për të kryer aktivitetet e tyre.

 

Ai theksoi se “Autoriteti i Mediave Audiovizuale (AMA), rregullatori i mediave audio-vizuale, nuk duhet të jetë zëvendësim i gjyqësorit të pavarur apo mekanizmave të duhur vetërregullues për çështjet e lirisë së shprehjes”, duke shtuar se kjo vlen edhe për bllokimin e përmbajtjes, gjobat për shkelje të ligjit dhe modalitetet e së drejtës për t’u përgjigjur.

 

Analiza ligjore thotë se rregullimi i mediave elektronike dhe më gjerë i “ofruesve të shërbimeve elektronike botuese” nuk duhet të jetë e njëjtë me atë të shërbimeve të medias audiovizive. Rekomandohet që të përjashtohen ish nga fushëveprimi i këtij projektligji.

 

Përfaqësuesi kujtoi se bllokimi ose pezullimi i botimeve në internet konsiderohet një masë ekstreme e shtetit kundrejt të drejtës së lirisë së shprehjes dhe për këtë arsye pranohet nga standardet ndërkombëtare vetëm në rastet e shkeljeve shumë serioze të të drejtave të tjera të njeriut ose parimeve demokratike, ose kur masa të tjera nuk mund të zbatohen.

 

Përfaqësuesi vuri në dukje se kompetencat e AMA lidhur me “bllokimin e përkohshëm / kufizimin e aksesit në internet” mund të aplikohen vetëm në tre raste të qarta të përmendura në ligj: pornografia e fëmijëve; inkurajimin e akteve terroriste; dhe shkeljet e sigurisë kombëtare dhe kur masa të tilla konsiderohen të nevojshme dhe proporcionale, duke pasur parasysh ekzistencën e një rreziku të afërt.

 

Përfaqësuesi gjithashtu tregoi se “mekanizmat e duhur të apelimit dhe të rishikimit para gjyqësisë duhet të krijohen si një mbrojtje për botuesit dhe qytetarët.Në rrethana të tjera, masat e tilla duhet të trajtohen nga sistemi i drejtësisë penale.Kompetencat e AMA nuk duhet të zgjeruar për t’u marrë me çështje të tilla si shpifje “.

 

Përveç kësaj, shqyrtimi ligjor rekomandon sqarimin e të gjithë procesit të vendimmarrjes së AMA-së me Autoritetet Kombëtare për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, NAECES, dhe Organin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike, APEC.

 

“Zyra ime është e gatshme të vazhdojë të ofrojë ndihmë për këtë ligj të rëndësishëm. Është me rëndësi të madhe që procesi i konsultimit publik të jetë i hapur dhe gjithëpërfshirës për të gjithë profesionistët e medias, organizatat e gazetarëve dhe palët e tjera relevante të medias vendore dhe ndërkombëtare”, përfundoi Përfaqësuesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *