Kryeministri Edi Rama emëron zv.ministrin e ri të Energjisë.

 

Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të qeverisë.

 

V E N D I M
PËR
EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
Z. Hantin Bonati emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *