Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Harlem Désir, i dërgoi një rishikim ligjor qeverisë shqiptare për ndryshimet e fundit në Ligjin për Median Audiovizive në Shqipëri dhe Ligjin për Komunikimet Elektronike.

Kjo analizë ligjore është pjesë e një procesi të gjatë konsultimi midis Zyrës së Përfaqësuesit dhe qeverisë gjatë hartimit të legjislacionit.

 

“Unë vlerësoj bashkëpunimin e gjatë dhe konstruktiv që kemi krijuar me autoritetet e Shqipërisë gjatë procesit të hartimit të ndryshimeve të reja të ligjit për median audiovizive,” tha Désir.

 

Përfaqësuesi i OSBE, shprehet se asnjë dispozitë në këtë ligj nuk do të interpretohet në mënyrë që censurojë ose kufizojë lirinë e medias.

 

“Asnjë dispozitë në këtë ligj nuk do të interpretohet në atë mënyrë që të garantojë të drejtën për të censuruar ose kufizuar lirinë e shprehjes, ose e drejta për të folur. Ky ligj interpretohet në përputhje me parimet e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, siç zbatohet në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut ”.

 

Përfaqësuesi vuri në dukje se versionet e fundit të draftit përmbajnë gjithashtu një formulim të ri të dispozitave që përcaktojnë objektin dhe fushën e ligjit. Këto dispozita të reja sqarojnë se ligji zbatohet vetëm për shërbimet e mediave audiovizuale dhe ofruesit e publikimeve elektronike.

 

“Ky është një hap i rëndësishëm përpara,” tha Désir. “Ishte gjithashtu e rëndësishme të sigurohej që agjensia rregullatore, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), nuk do të ketë të njëjtat kompetenca për përmbajtjen e publikimit në internet si kompetencat e gjera që ka aktualisht në sistemet e transmetimit. Në këtë drejtim, unë vërej vendimin për shtypjen e mëparshme të nenit 132/1, në përputhje me rekomandimet tona të ekspertëve, të cilat do t’i kishin dhënë AMA-së fuqi të reja të reja që mund të kishin ndikim në lirinë e shprehjes. “

 

Mundësia e bllokimit të qasjes në përmbajtje në internet tani do të kufizohet në tre vepra të rënda penale: pornografi për fëmijë; promovimi i akteve terroriste; shkelje të sigurisë kombëtare “.

 

Rishikimi ligjor megjithatë rekomandon zëvendësimin e “bllokimit të hyrjes në internet” me “urdhërimin e mbajtjes së një pjese të veçantë të përmbajtjes”.

 

“Një pikë e dytë e rëndësishme ka të bëjë me çështjen e gjobave në rast të shkeljeve të ligjit. Neni 133 vazhdon t’i referohet gjobave ekonomike shumë të larta dhe të tepërta në rastet e shkeljeve. Gjobat e tilla mund të çojnë në mbylljen e mediave dhe të shihen si presion indirekt. Në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, sanksionet duhet të miratohen vetëm pasi të merren parasysh adekuat përmasat dhe kapacitetin ekonomik të mediave në fjalë. Ky artikull duhet të ndryshohet. “

 

Për më tepër, referencat për “besimin politik” dhe “anëtarësimin në sindikatë” duhet të hiqen në nenin 33/1 i cili ka të bëjë me racizmin dhe diskriminimin, pasi ato mund të përdoren për të ndjekur kritika legjitime, madje të ashpra kundër grupeve politike dhe ideve. Abuzimet e mundshme specifike në këtë fushë mund të zgjidhen siç duhet duke përdorur dispozitat dhe mekanizmat tashmë të vendosura në fushën e shpifjes, dhe gjykuar nga gjyqësori.

 

Më në fund, siç është ngritur tashmë në analizat e mëparshme ligjore, shqetësimet mbesin për kompetencat që i janë dhënë Autoritetit të Komunikimit Elektronik dhe Postar (AKEP) në propozimin për të ndryshuar Ligjin për Komunikimet Elektronike, në lidhje me miratimin e masave për të mbrojtur një gamë të gjerë interesash, përfshirë interesat e vendit, sigurinë publike, të drejtat themelore dhe çdo dispozitë të përfshirë në sistemin juridik shqiptar. Këto nocione mbeten shumë të përcaktuara dhe nuk përfshijnë rregulla specifike se si të sigurohet mbrojtja për lirinë e shprehjes. Kjo është arsyeja pse shqyrtimi ligjor rekomandon ndryshimin e nenit përkatës të projektligjit.

 

“Shpresoj që projekt-ndryshimet do të vazhdojnë të përmirësohen gjatë ekzaminimit të tyre në parlament, duke përfshirë duke marrë parasysh konsultimet publike me shoqërinë civile, shoqatat e gazetarëve dhe aktorët e mediave,” vuri në dukje Désir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *